logotype
  • image1 Zapewniamy to czego chory człowiek oczekuje i pragnie..
  • image2 ..troskliwą opiekę, zrozumienie, życzliwość, cierpliwość i uśmiech..
  • image3 ..tym staramy się wyróżnić spośród innych placówek tego typu.

Nasza placówka realizuje grant pn. „Bezpieczny Oddział Paliatywny”  w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa pacjentów i pracowników oddziału paliatywnego Serdeczna Troska, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 25478,26 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 3821,74 zł wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: od 01.07.2020 r. do 31.12.2020r.

W wyniku realizacji grantu, efektem zakupów niezbędnych środków ochrony osobistej dla pracowników i pacjentów  oddziału paliatywnego Serdeczna Troska,  będzie zmniejszenie ryzyka zakażenia wirusem COVID-19, zarówno po stronie pacjentów jak i pracowników oddziału.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

2024  Serdeczna Troska