logotype
 • image1 Zapewniamy to czego chory człowiek oczekuje i pragnie..
 • image2 ..troskliwą opiekę, zrozumienie, życzliwość, cierpliwość i uśmiech..
 • image3 ..tym staramy się wyróżnić spośród innych placówek tego typu.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest zakład opiekuńczo-leczniczy i jaki jest jego cel?
Zakład opiekuńczo-leczniczy (ZOL) jest placówką udzielającą całodobowych, stacjonarnych świadczeń medycznych w zakresie długoterminowej opieki i pielęgnacji pacjentów. Celem placówek tego typu jest przewrócenie pacjentowi możliwie jak największej sprawności fizycznej i psychicznej aby umożliwić mu powrót do domu i normalnego, samodzielnego funkcjonowania.

Kto kwalifikuje się do pobytu w ZOL?
Do przyjęcia kwalifikują się osoby, które mają ukończony i udokumentowany proces leczenia szpitalnego, są w pełni zdiagnozowane i nie wymagają dalszej hospitalizacji jednak ich stan zdrowia nie pozwala jeszcze na funkcjonowanie w warunkach domowych.

Czy są sytuacje w których pacjent nie może zostać przyjęty do ZOL?
Tak – dzieje się to w trzech przypadkach:

 • Kiedy u pacjenta stwierdzona jest czynna choroba nowotworowa
 • Kiedy u pacjenta występują poważne zaburzenia psychiczne
 • Kiedy początkowa ocena pacjenta według skali opartej na skali Barthel jest większa niż 40 pkt.


W dwóch pierwszych przypadkach tak naprawdę decyduje konsultacja ze specjalistą (onkologiem/psychiatrą), który podejmuje decyzję czy stan pacjenta umożliwia umieszczenie go w oddziale opiekuńczo-leczniczym o profilu ogólnym. Jeśli onkolog uzna, że pacjent nie kwalifikuje się do ZOL, skieruje go do hospicjum. Psychiatra natomiast może zalecić umieszczenie chorego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym. W trzecim przypadku stan pacjenta jest na tyle dobry iż nie wymaga on stałej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Taka osoba kwalifikuje się wówczas do domu pomocy społecznej (DPS).

 

Jakie dokumenty są wymagane przy przyjęciu do ZOL i w przypadku pacjenta wentylowanego mechanicznie, kto je wystawia?
Podstawowym dokumentem jest skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego, które wystawia lekarz pierwszego kontaktu (jeśli pacjent w danej chwili przebywa w domu), lub lekarz prowadzący pacjenta w szpitalu. W przypadku chorego wentylowanego mechanicznie, skierowanie musi wystawić lekarz anestezjolog. Kolejnym dokumentem jest wywiad pielęgniarki środowiskowej. Analogicznie jak w przypadku skierowania wystawia je pielęgniarka środowiskowa w przychodni lub pielęgniarka w oddziale szpitalnym. Dodatkowo dostarcza się:

 • zgodę na umieszczenie w ZOL, pełnomocnictwo (wypełnia pacjent/rodzina)
 • dane osoby ubiegającej się o przyjęcie (wypełnia pacjent/rodzina)
 • obustronne ksero dowodu osobistego
 • obustronne ksero legitymacji ubezpieczeniowej
 • ksero odcinka renty bądź emerytury
 • adres przychodni lekarza POZ
 • aktualne wyniki badań krwi: Glukoza, OB, Morfologia, Mocznik, HBS, Anty - HCV, Potas,
 • badanie ogólne moczu

  W przypadku pacjenta wentylowanego mechanicznie niezbędne są takie badania, jak:

  • badanie krwi - poziom elektrolitów, morfologia, układ krzepnięcia, glukoza
  • badanie moczu
  • prawidłowe, jałowe wyniki posiewów : z krwi, z moczu i z dróg oddechowych

A także :- brak czynnych ognisk zapalnych- karty informacyjne z pobytu w oddziale intensywnej terapii- aktualne parametry wentylacji, parametry nastawne respiratora

Dokumenty do wydruku można pobrać TUTAJ

Czy składając dokumenty trzeba zdecydować się na jedną, konkretną placówkę?
Od dnia 01 stycznia 2015 roku obowiązują nowe zasady składania dokumentów i rejestracji do kolejek oczekujących. Obecnie, zgodnie ze zmianami w ustawie systemowej dokonanymi na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1138) pacjent ma obowiązek składania wyłącznie oryginałów dokumentacji kierującej do ZOL tylko do jednej, wybranej przez siebie placówki.
W sytuacji, gdy w chwili składania dokumentów dostępne są tylko ich kopie, pacjent ma obowiązek w terminie 14 dni roboczych dostarczyć oryginalną dokumentację kierującą do ZOL, pod rygorem skreślenia z listy osób oczekujących. Po upływie tego terminu świadczeniodawca może samodzielnie skreślić pacjenta z kolejki osób oczekujących.

Jak dostarczyć dokumenty?
Dla całkowitej pewności, że wszystko jest w porządku najlepiej dostarczyć je osobiście do danej placówki. Można dokumentację wysłać pocztą jednak wiąże się to zawsze ze sporym opóźnieniem całej procedury.

W jakich dniach, godzinach oraz gdzie dokładnie można dostarczyć dokumenty dotyczące przyjęcia do naszych placówek?
Można to zrobić w dni robocze w godzinach 8:30-15:30 w sekretariacie na I piętrze budynku przy ul. Ujastek 3 w Krakowie lub przy ul. Rzepakowej 5a w budynku ZOL na poziomie -1.

Jakie są opłaty za pobyt?
W każdym zakładzie opiekuńczo-leczniczym pacjent pokrywa koszty opieki socjalnej. W przypadku placówek posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, pobierana jest opłata wysokości 70% renty bądź emerytury. Nasz Zakład za pisemną zgodą rodzin pobiera dobrowolną dopłatę gwarantującą utrzymanie opieki socjalnej i warunków bytowych na właściwym, wysokim poziomie.

Jak długo pacjent może przebywać w ZOL?
Obecnie pacjent przebywa w oddziale opiekuńczo-leczniczym do momentu poprawy stanu zdrowia na tyle, że może on funkcjonować w domu samodzielnie bądź z niewielką pomocą osób bliskich. W każdej chwili rodzina może oczywiście wypisać pacjenta na własne życzenie.
Pragniemy tutaj zaznaczyć jedną rzecz: zakład opiekuńczo-leczniczy to nie to samo co dom pomocy społecznej (DPS). Pacjenci w ZOL, mimo iż przebywają w oddziale często miesiącami, nie są w nim zakwaterowani bezterminowo - jest to zawsze pobyt czasowy. W przypadku poprawy stanu zdrowia (ocena punktowa w skali opartej na skali Barthel powyżej 40) ZOL ma obowiązek wypisać pacjenta do domu.

Z jakimi pacjentami najczęściej można spotkać się w ZOL?
Są to w zdecydowanej większości chorzy w stanach ciężkich - pacjenci leżący, po różnego typu udarach mózgu, złamaniach, powikłaniach związanych z takimi chorobami jak cukrzyca, choroba nadciśnieniowa, miażdżyca, chorzy z zaburzeniami neurologicznymi, demencją - ludzie, którzy ze względu na bardzo duży deficyt samoopieki wymagają całodobowego dozoru lekarskiego, wsparcia pielęgniarek i opiekunek oraz rehabilitacji.

W jakich godzinach można odwiedzać pacjentów - czy są jakieś ograniczenia?
Pacjentów można odwiedzać codziennie w godzinach ustalonych w danej placówce. Informację na ten temat otrzymacie Państwo w sekretariacie danej placówki.

Jak wygląda sprawa rehabilitacji w ZOL?
Zakłady opiekuńczo-lecznicze mają obowiązek posiadać zaplecze do ćwiczeń, sprzęt rehabilitacyjny oraz odpowiednią ilość rehabilitantów. Ilość ta jest tutaj jednak zdecydowanie mniejsza niż w przypadku placówek o profilu rehabilitacyjnym a sama rehabilitacja prowadzona jest wyłącznie w stopniu podstawowym.

Czy lekarz jest na oddziale całą dobę?
Nie - lekarze dyżurują w dzień. W nocy pacjenci są pod opieką pielęgniarek a lekarze pełnią dyżury telefoniczne i w razie potrzeby są wzywani na oddział.

Czy lekarz może odmówić wypisania skierowania do ZOL?
Oczywiście może to zrobić w sytuacji, gdy w jego opinii pacjent nie kwalifikuje się do takiej placówki. W sytuacji jednak gdy chory trafia na oddział szpitalny i wiadome jest od samego początku, że po okresie hospitalizacji będzie wymagał nadal specjalistycznej opieki, lekarz (zważywszy na kolejki i długi okres oczekiwania na miejsce w placówkach opiekuńczych czy rehabilitacyjnych) powinien jak najszybciej poinformować o tym rodzinę i wystawić odpowiednie skierowanie. "Powinien" nie oznacza tutaj wcale, że musi. Tak naprawdę nie ma konkretnych regulacji prawnych w tej sprawie. Istotne jest, aby rodzina miała świadomość tego, że może prosić o wydanie takiego skierowania jeszcze w czasie pobytu chorego w szpitalu.Daje to zawsze tych kilka czy kilkanaście dni na złożenie dokumentów w placówkach i oczekiwanie na miejsce.

 

2024  Serdeczna Troska